Skip to content

Specialister på anläggning och underhåll av gröna ytor med Sverige som marknad.

Bekämpning av ogräs

Ju mer välskött grönytan är desto lättare ökar gräsets konkurrensförmåga mot ogräs. Ogräs är växter som växer där vi inte vill ha dem.Ur grönytans aspekt konkurrerar ogräsen om ljus, näring och vatten, vilket försämrar förutsättningarna för de insådda gräsarterna.Gräsmattor med höga krav på slitstyrka kan försämras om ogräs förekommer. Likaså är ogräsen mindre estetiskt tilltalande, vilket kan ha betydelse i t.ex. parker, villaträdgårdar, bollplaner och golfbanor. Risken blir större för t.ex. svampangrepp i grönytor med mycket ogräs. Ogräs är ofta värdväxt för sjukdomar och skadedjur.En förutsättning för att lyckas med ogräsbekämpning är att man känner igen de viktigaste ogräsarterna och speciellt då i tidigt stadium.

Vi åtar oss ogräsbekämpning av exempelvis

  • idrottsplaner,
  • golfbanor,
  • grusgångar,
  • järnvägsspår,
  • industritomter,
  • parker och strövområden etc.

Vi har effektiva och miljövänliga metoder för att hålla grönytor och andra ytor fria från ogräs